طراحی لباس

این سایت متعلق به همه ی هنرجویان - اساتید - دانشجویان و مدرسان حوزه طراحی لباس در ایران میباشد

اصول استفاده از رنگ ها در طراحی لباس

چشمنوازترشوید: انتخابرنگهایمناسببرایلباسچیزیفراترازسلیقهشخصیاست. ممکناستمتخصصطراحیلباس،ترکیبنارنجیوفیروزهایرابرایلباسبپسنددولیپسنددیگراناحتمالاچیزیدیگراست. چونمتخصصطراحیلباسباآشناییازرنگها،رنگهاییراکنارهممیچیندکهباهمهماهنگباشند. هماهنگیدررنگلباسهاییکهانتخابمیکنیدمانندهماهنگیدرنتهایموسیقیاست. همانطورکههماهنگیدرنتهایموسیقیمیتواندآهنگی
/ 6 نظر / 318 بازدید
مهر 93
1 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
3 پست
بهمن 87
1 پست
ND MODE
اخبار دنیای فشن و طراحی لباس (نادیا قربانی)